" من بد آورده ی دنیای پر از بیم و امید.." 

میخواستم فقط همین رو بنویسم که دیدم شکر شکر , که دیدم الحمدالله علی کل حال!

یک فلن بلاتکلیف از فردای خود به صورت نابودی بی خبر که فلن تنها افتخارش تجربیات نه چندان جالب خارج از کشور زندگی کردنه!

بقیه اشم بماند..همین.