آب و هوا رو چک کردم از امشب هوا سرد میشه , حتی امروز صبحم دیدم برف و بارون بوده باید تو راه اذیت شده باشی. حتما راه افتادی آیت الکرسی خوندی دگ نه؟نگم که لباس گرم بپوش و حتما کلاه سرت کن , سرما میخوری. ولی خب نیستم که بگم. آب و هوا رو هم نمیدونم اصن چرا چک میکنم وقتی قرار نیست اصن بیام بهت یاداوری کنم. نمیدونم چرا در طول روز یادم میفته بیام درمورد فلان قضایا باهات صحبت کنم و سرش مسخره بازی دربیارم و بخندیم. حتی به جمله هایی ام که باید بگم فکر میکنم و با خودم دوره شون میکنم ولی خب نیستی!ولی خب نیستم.نمیدونم شبیه نیستن خودمه یا یکی دگ ولی نیستن تو خاص ترین حالت نیستنه ,  مثه خودته. غیر قابل پیش بینیه , بدون راه حله , گیجیه همین کم آوردن کلمه هاست.
دیشب وسط دعوا پگاه گفت بسه دگ مامان بازی ات تموم شد. بغض کردم چیزی نگفتم بهش ولی زور داشت واسم.پشیمون نیستم حتی باید بیشترم میذاشتم واست ولی این تهش لعنتی تهش خیلی زور داشت واسم.