چرا فقط دل من واست تنگ میشه؟تنگ میشه و سردم میشه و سردم میشه و سردم میشه اینقدری که سه تا پتو ام میپیچیم دور خودم بازم نبض سرما تو تنم میزنه.بهت فکر میکنم و مچاله تر میشم. چشمام سنگین میشه. خستگیه دل تنگی وجودم رو میگیره. انگار یه بار سنگین میاد رو شونه هام.

پتو رو میکشم رو صورتم...

خیلی خسته ام

خیلی نیستی