"سخنی با باهار"
باهار عزیزم!
ممنون که هرسال با اومدنت مجبورمون میکنی
عاشق تر شیم
عاشق شیم
یا حداقل ادای عاشقا رو دربیاریم
ممنون که باعث میشی کوچیک ترین تغییراتم ببینیم
شکوفه های درخت خونه ی مامان بزرگ ذوق زده مون کنه
بهمون یاد میدی خودمون باشیم هرچی که هسیم ، درسته که یه روز بارونیم یه روز آفتابیه گرمیم یه روز ابریم، ولی خودمونیم
ممنون که پاکی، یه دستی، آبیی
رنگی رنگیی ولی ساده ای
ممنون که دلبری!


رجب خوب خدا:)

باهار