درسته همه چی تموم شد , درسته از همین یک ساعت پیش قرار هر دقیقه اش با التماس بگذره , نگذره شایدم عشقش بکشه حتی وایسه ولی من یه معالمه ای کردم. همین پریشب بود شب لیله الرغایب که خدا رو با گریه هام التماس کردم...نمیدونم دگ چه قدر مرام بزاره واسم من فقط دگ خودشو دارم. فقط فقط خود خدا مونده واسم. میخوام مثه یه خواب حس کنم با صبرم به تو نزدیک میشم, میخوام مثه یه خواب امیدوار باشم. همین قدر تموم شدنی همین قدر "خواب دیدی خیره" :).راستی چه زود کابوسام تعبیر شد. کابوس میدیدم دارم از دستت میدم. الکی میدوییدم التماست میکردم نرو.تعبیر شد همه اش

 در برابر تو فقط یه ذکر دارم "الیس الله بکاف عبده؟"


یاعلی

(شبیه تو)