بسم الله

نه که قلم خاصی باشه ولی حتما حرف خاصی هست که دیدم جاش تلگرام و اینستاگرام نخواهد بود.

استخیرالله برحمته خیره فی عافیه...